[PL]

Lokalne i międzynarodowe działania w ramach WAPPSPA od 24.02.2022

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100083339227266)

1. Projekt: „Safe Ukrainian Mental Health Profesionals”: wsparcie dla ponad 200 ukraińskich psychoterapeutów

 • Program wsparcia dla ukraińskich psychoterapeutów i psychiatrów, którzy wyemigrowali do Polski: zakwaterowanie, zatrudnienie, język (WAPPSP: Centrum Psychoterapii Pozytywnej w Lesznie (Ewa Dobiała) i Katowicach (Katarzyna Marquardt): 50 profesjonalistów.
 • Grupy wsparcia dla ukraińskich psychoterapeutów pracujących na Ukrainie (200 uczestników) i w Polsce (50 uczestników) od 01.03.2024: ukraińskie + polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (Ludmiła Moskalenko, Katarzyna Marquardt, Ewa Dobiała + międzynarodowi psychoterapeuci z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rumunii, USA).
 • European Room for Listening: dla wszystkich ukraińskich psychoterapeutów, prowadzony przez WAPPSP we współpracy z European Association for Psychotherapy i Ukraińskim Stowarzyszeniem Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (Liudmila Moskalenko), Francuskim Stowarzyszeniem Psychoterapii (Christina Winkler), Duńskim Stowarzyszeniem Psychoterapii (Vibeke Lubanski), Kosowskim Stowarzyszeniem Psychoterapii (Enver Cesko), (https://www.europsyche.org/the-european-room-for-listening/)
 • Projekty wytchnieniowe dla ukraińskich psychoterapeutów pracujących w kraju ogarniętym wojną
 • Deklaracja Leszczyńska- Na rzecz wsparcia osób dotkniętych wojną i konfliktami zbrojnymi oraz profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego, w tym psychiatrów, psychoterapeutów, terapeutów i innych specjalistów. (https://lesznodeclaration.pl/pl/deklaracja-leszczynska/)

2. Projekt: 'Warfront Wellness: Narzędzia dla Profesjonalistów Zdrowia Psychicznego w Strefach Konfliktu’ ponad 700 ukraińskich i polskich psychoterapeutów

 • Projekt 'Healing Trauma’ – dla 200 ukraińskich + 200 polskich MHP, we współpracy z CMBM, James Gordon, USA.
 • Projekt 'Four Blink Flash’ – dla 20 ukraińskich/polskich MHP, we współpracy z Ireneuszem Sielskim, USA.
 • Projekt 'PIPA’ – dla 200 ukraińskich/polskich MHP, w partnerstwie z TraumaClinic, Esly Carvalho, Kanada.
 • Projekt 'Positum MGS’, we współpracy z Etionem Parrucą, Niemcy, dla 80 ukraińskich/polskich/tureckich MHP.
 • Projekt 'EBTS – Evidence-Based Trauma Stabilisation’ dla 20 ukraińskich/polskich MHP, we współpracy z centrum psychodramy w Niemczech.
 • Projekt 'Sexual Violence during war’ – dla 20 ukraińskich/polskich psychoterapeutów, we współpracy z Wiolą Dave, USA
 • Projekt 'ASD and PTSD in battlefield’ – dla 50 paramedyków na pierwszej linii frontu na Ukrainie, we współpracy z Polską Inicjatywą Ratunkową i Humanitarną, Leszno
 • Projekt 'Stres i Trauma’ – otwarty dostęp do seminarium on-line, we współpracy z Euphire, Polska (https://euphire.pl/produkt/ewa-dobiala-stres-i-trauma-szkolenie-on-line/?gclid=EAIaIQobChMI34icpIzzgwMV7ZJoCR2mOg1fEAAYASAAEgJ9yPD_BwE)

Materiały:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSz7_xFeIlBLKwxFKtlK1lSGSHqPUKLYX

https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(23)00848-1/fulltext

https://www.czarnaowca.pl/kategorie/psychologia/przemienic-traume,p1061548657

3. Projekt: 'Echa Konfliktu: Rozmowy w czasie wojny’

 • Pierwsza Międzynarodowa Konferencja: 'W poszukiwaniu prawdy i człowieczeństwa w dobie wojny’, 21-26.09.2022, z ponad 430 uczestnikami, zorganizowana przez WAPPSP we współpracy z Ukraińskim Stowarzyszeniem Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej i Międzynarodowym Korpusem Medycznym. (https://amu.edu.pl/en/welcome-center/upcoming-events/international-training-and-science-conference-in-search-of-truth-and-humanity-in-the-age-of-war )
 • Druga Międzynarodowa Konferencja: 'W poszukiwaniu prawdy i człowieczeństwa w dobie wojny’ + Międzynarodowa Konferencja 'Zapewnianie całościowej opieki dla ocalałych z przemocy seksualnej i tortur’, 24-30.11.2023, Leszno, Polska. Organizowana przez WAPPSP we współpracy z Polskim Centrum Pomocy Ofiarom Tortur i innymi.

4. Projekt: Ukraiński Dom w Lesznie: wsparcie dla > 4000 uchodźców w Lesznie, WAPPSPA we współpracy z miastem Leszno. (https://www.facebook.com/ukrainadim), (Olena Savczuk, Ilia i Julia Kornienko, Nataliia Afanasieva)

 • Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla uchodźców z Ukrainy w Lesznie. Dostęp do wsparcia dla ponad 4000 ukraińskich dzieci, nastolatków i matek mieszkających w Lesznie.
 • Psychospołeczne gry dla szkół w Lesznie: dla ukraińskich i polskich dzieci i nastolatków – mające na celu stabilizację.
 • Program wsparcia społecznego dla uchodźców w Lesznie.
 • Program wsparcia kulturowego dla uchodźców w Lesznie

[EN]

Local and International Actions within WAPPSPA since 24.02.2022

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100083339227266)

1. Project: „Safe Ukrainian Mental Health Profesionals”: support for more then 200 Ukrainian psychotherapists

 • Support Program for Ukrainian Psychotherapists and Psychiatrists who migrated to Poland: housing, employment, language (WAPPSP: Positive Psychotherapy Center in Leszno (Ewa Dobiała) and Katowice (Katarzyna Marquardt): 50 professionals.
 • Support groups for Ukrainian Psychotherapists working in Ukraine (200 participants) and in Poland (50 participants) since 01.03.2024: Ukrainian + Polish Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (Ludmila Moskalenko, Katarzyna Marquardt, Ewa Dobiała + International psychotherapists from Germany, UK, Romania, US).
 • European Room for Listening: for all Ukrainian Psychotherapists, facilitated by WAPPSP in collaboration with European Association for Psychotherapy and the Ukrainian Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (Liudmila Moskalenko), French Psychotherapy Association (Christina Winkler), Danish Psychotherapy Association (Vibeke Lubanski), Kosovo Psychotherapy Association (Enver Cesko), (https://www.europsyche.org/the-european-room-for-listening/)
 • Respite programs for Ukrainian Psychotherapists working in a country engulfed in war
 • The Leszno Declaration – In support of people affected by war and armed conflicts, as well as professionals involved in mental health care, including psychiatrists, psychotherapists, therapists, and other specialists. (https://lesznodeclaration.pl)

2. Project: 'Warfront Wellness: Tools for Mental Health Professionals in Conflict Zones’more then 700 Ukrainian & Polish Psychotherapists

 • Project 'Healing Trauma’ – for 200 Ukrainian + 200 Polish MHP, in collaboration with CMBM, James Gordon, USA.
 • Project 'Four Blink Flash’ – for 20 Ukrainian/Polish MHP, in collaboration with Ireneusz Sielski, USA.
 • Project 'PIPA’ – for 200 Ukrainian/Polish MHP, in partnership with TraumaClinic, Esly Carvalho, Canada.
 • Project 'Positum MGS’, in collaboration with Etion Parruca, Germany, for 80 Ukrainian/Polish/Turkish MHP.
 • Project 'EBTS – Evidence-Based Trauma Stabilisation’ for 20 Ukrainian/Polish MHP, in collaboration with the psychodrama center in Germany.
 • Project Sexual Violence durring war – for 20 Ukrainian/Polish Psychotherapists, in cooperation with Wiola Dave, USA
 • Project „ASD and PTSD in battlefield’ – for 50 paramedics in the frontlines of Ukraine, in cooperation with Polish Rescue and Humanitarian Initiative, Leszno
 • Project „Stress and Trauma” –open acess on-line seminar, in cooperation with Euphire, Poland

Materials:

3. Project: 'Echoes of Conflict: Conversations Amidst War’

 • First International Conference: 'In Search of Truth and Humanity in the Age of War’, 21-26.09.2022, with over 430 participants, organized by WAPPSP in collaboration with the Ukrainian Association for Positive and Transcultural Psychotherapy and the International Medical Corp. (https://amu.edu.pl/en/welcome-center/upcoming-events/international-training-and-science-conference-in-search-of-truth-and-humanity-in-the-age-of-war)
 • Second International Conference: 'In Search of Truth and Humanity in the Age of War’ + International Conference on 'Providing Holistic Care for Survivors of Sexual Violence and Torture’, 24-30.11.2023, Leszno, Poland. Hosted by WAPPSP in collaboration with the Polish Center for Torture Survivors and others.

4. Project: Ukrainian House in Leszno: support for > 4000 refugees in Leszno, WAPPSPA in collaboration with the city of Leszno. (Olena Savczuk, Ilia i Julia Kornienko, Nataliia Afanasieva) (https://www.facebook.com/ukrainadim),

 • Establishment of the Mental Health Center for refugees from Ukraine in Leszno. Support provided to over 4500 Ukrainian children, teenagers, and mothers residing in Leszno.
 • Psychosocial games for Leszno schools: for Ukrainian and Polish kids and teenagers – aimed at stabilization.
 • Social support program for refugees in Leszno.
 • Cultural support program for refugees in Leszno.