[PL]

Rys Historyczny WAPP Support Project Association

Gdy wojna w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., praktykujący transkulturowi psychoterapeuci pozytywni z Polski i świata natychmiast zorganizowali się, aby pomóc kolegom z Ukrainy oraz osobom dotkniętym wojną. Tak powstał WAPP Support Project (https://spis.ngo.pl/402855-stowarzyszenie-wapp-support-project), którego głównym celem było wsparcie dla psychoterapeutów i psychologów dotkniętych wojennym konfliktem. Projekt ten został sformalizowany i zarejestrowany w Lesznie (Polska) jako Stowarzyszenie 18 marca 2022 r.

W Zarządzie Stowarzyszenia zasiadają: Ewa Dobiała, Magdalena Franka i Wojciech Dobiała.

WAPP Support Project współpracuje z licznie reprezentowanymi specjalistami z różnych krajów, takich jak Polska, Niemcy, Etiopia, Gruzja, Rumunia, Kosowo, USA, Kanada, Francja, Dania i wiele innych. W ciągu kilku pierwszych miesięcy istnienia, organizacja przeprowadziła wiele działań, mających na celu wsparcie kolegów z Ukrainy. Działania te obejmują m.in. zakładanie grup wsparcia dla ukraińskich psychoterapeutów, organizowanie seminariów na temat pracy z wojenną traumą, udostępnianie nagrań z tych seminariów czy też tworzenie połączeń między ukraińskimi centrami i stowarzyszeniami psychoterapeutycznymi a innymi krajami.

Dzięki inicjatywie Ewy Dobiały, prezes WAPP Support Project i jednej z czołowych postaci w dziedzinie transkulturowej psychoterapii pozytywnej w Polsce, oraz wsparciu innych specjalistów, organizacja zdołała również zorganizować pierwszą międzynarodową konferencję o wojnie w trakcie wojny w sierpniu 2022r, w której wzięło udział ponad 400 psychoterapeutów, otworzyć centrum terapeutyczne w Lesznie „Ukraiński Dom” dla uchodźców z Ukrainy oraz zorganizować szereg szkoleń z zakresu pracy z wojenną traumą, w których wzięło udział łącznie ponad 700 psychoterapeutów z Ukrainy i Polski.

Działalność WAPP Support Project nie ogranicza się jedynie do wsparcia psychologicznego. Stowarzyszenie prowadzi również projekty edukacyjne, takie jak seminaria dla nauczycieli na temat pracy z dziećmi uchodźcami oraz projekty współpracy z różnymi fundacjami i organizacjami międzynarodowymi.

W ciągu niespełna dwóch lat działalności, WAPP Support Project stał się rozpoznawalnym stowarzyszeniem na arenie międzynarodowej w zakresie wsparcia dla osób dotkniętych traumą wojenną. Dzięki swojej działalności, organizacja zjednała sobie zaufanie i uznanie wielu specjalistów z całego świata.

[EN]

Historical Outline of WAPP Support Project Association

When the war in Ukraine began on February 24, 2022, practicing transcultural positive psychotherapists from Poland and around the world immediately organized themselves to assist their colleagues from Ukraine and those affected by the war. This led to the establishment of the WAPP Support Project, (https://spis.ngo.pl/402855-stowarzyszenie-wapp-support-project),  whose primary aim was to support psychotherapists and psychologists impacted by the war conflict. This project was formalized and registered in Leszno (Poland) as an Association on March 18, 2022. In the Board of the Association are: Ewa Dobiała, Magdalena Franka, and Wojciech Dobiała.

WAPP Support Project collaborates with numerous specialists from various countries such as Poland, Germany, Ethiopia, Georgia, Romania, Kosovo, USA, Canada, France, Denmark, and many more. In the initial months of its existence, the organization carried out multiple activities to assist their Ukrainian colleagues. These activities included setting up support groups for Ukrainian psychotherapists, organizing seminars on working with war trauma, sharing recordings from these seminars, and creating connections between Ukrainian therapy centers and associations with other countries.

Thanks to the initiative of Ewa Dobiała, President of the WAPP Support Project Association and one of the leading figures in the field of transcultural positive psychotherapy in Poland, and with the support of other specialists, the organization also managed to organize the first international conference on the war during the conflict in August 2022, which was attended by over 400 psychotherapists. They also opened a therapeutic center in Leszno, „Ukrainian Home,” for refugees from Ukraine and organized a series of trainings on working with war trauma, which were attended by over 700 psychotherapists from Ukraine and Poland.

WAPP Support Project’s activities are not limited to psychological support alone. The association also conducts educational projects, such as seminars for teachers on working with refugee children, and collaborates on projects with various international foundations and organizations.

In less than two years of its operation, WAPP Support Project has become a recognizable association on the international scene in terms of support for those affected by war trauma. Through its efforts, the organization has gained the trust and recognition of many specialists worldwide.