[PL]

Doświadczenie WAPP Support Project

Założony w odpowiedzi na dramatyczne potrzeby ludzi dotkniętych przez wojnę w Ukrainie, WAPP Support Project stał się ważnym podmiotem w dziedzinie wsparcia psychologicznego dla tych, którzy doświadczyli traumy wojennej. Organizacja ta, od momentu założenia, zgromadziła ponad 400 specjalistów z różnych krajów, którzy wspólnie pracują nad wsparciem dla ukraińskich psychoterapeutów i osób dotkniętych wojną.

Dzięki zaangażowaniu takich osób jak Ewa Dobiała i Katarzyna Marquardt, które posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi traumy oraz w dziedzinie psychoterapii transkulturowej , organizacja zdołała w krótkim czasie stworzyć skuteczne narzędzia wsparcia dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Projekty realizowane przez WAPP Support Project są różnorodne i obejmują takie działania jak organizowanie seminariów, tworzenie grup wsparcia, udostępnianie materiałów edukacyjnych czy też organizowanie wsparcia logistycznego dla uchodźców z Ukrainy. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych traumą wojenną oraz pomóc im w procesie adaptacji do nowego środowiska.

Jednym z najważniejszych osiągnięć WAPP Support Project jest stworzenie międzynarodowej sieci wsparcia, która połączyła specjalistów z różnych krajów w celu wspólnego działania na rzecz osób dotkniętych wojną. Ta sieć stała się nieocenioną platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i praktyk w zakresie wsparcia dla osób doświadczających traumy wojennej.

Podsumowując, doświadczenie WAPP Support Project w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych traumą wojenną jest bogate i różnorodne. Organizacja ta, dzięki zaangażowaniu wielu specjalistów z różnych krajów, stała się ważnym graczem w dziedzinie wsparcia dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

 

[EN]

Experience of the WAPP Support Project

Founded in response to the dire needs of individuals affected by the war in Ukraine, the WAPP Support Project has become a significant player in providing psychological support for those who have experienced war trauma. Since its inception, the organization has amassed over 400 specialists from various countries, all collaboratively working to support Ukrainian psychotherapists and those affected by the war.

Thanks to the involvement of individuals like Ewa Dobiała and Katarzyna Marquardt, who have extensive experience working with trauma victims and in the field of transcultural psychotherapy, the organization has swiftly managed to create effective support tools for those most in need.

Projects executed by the WAPP Support Project are diverse and encompass activities such as organizing seminars, establishing support groups, distributing educational materials, and coordinating logistical support for refugees from Ukraine. All these endeavors aim to provide psychological support to those affected by war trauma and assist them in the process of adapting to a new environment.

One of the pivotal accomplishments of the WAPP Support Project is the establishment of an international support network that connects specialists from various countries to jointly act in favor of those affected by the war. This network has become an invaluable platform for knowledge exchange, sharing experiences, and best practices in aiding those undergoing war trauma.

In summary, the WAPP Support Project’s experience in providing psychological support to those impacted by war trauma is extensive and diverse. Thanks to the commitment of many specialists from various countries, this organization has become a key player in supporting those most in need.