1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Ewę Dobiałę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA EWA DOBIAŁA z siedzibą w Lesznie usług nieodpłatnych oraz usług odpłatnych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego positum.org.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 3. Konferencja – oznacza rodzaj odpłatnej Usługi, przedstawianej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, polegającej na udziale Użytkownika w zajęciach dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.
 6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 9. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 10. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, w domenie positum.org.pl.
 11. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na w niezmienionej postaci.
 12. Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 13. Usługa konsultacji na żywo („Usługa odpłatna”) – oznacza odpłatną usługę przedstawioną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, świadczoną stacjonarnie, polegającą na udzieleniu konsultacji psychologicznej. Szczegółowy zakres Usługi odpłatnej oraz czas jej trwania, w zależności od wybranego jej wariantu, każdorazowo wskazany jest na Stronie Internetowej Serwisu.
 14. Usługa konsultacji za pośrednictwem platformy ZOOM („Usługa odpłatna”) – oznacza odpłatną usługę, przedstawioną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, świadczoną za pośrednictwem platformy ZOOM, polegającą na udzieleniu konsultacji psychologicznej. Szczegółowy zakres Usługi odpłatnej oraz czas jej trwania, w zależności od wybranego jej wariantu, każdorazowo wskazany jest na Stronie Internetowej Serwisu.
 15. Usługa odpłatna – oznacza usługę przedstawianą przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 16. Usługodawca – oznacza Ewę Dobiałę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA EWA DOBIAŁA z siedzibą w Lesznie (64-100), pl. Jana Metziga 26, NIP:6692195571, REGON: 300445856, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; e-mail: office@positum.org.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 17. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich
  może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej. Dodatkowo, w celu złożenia zamówienia na Usługę konsultacji, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego numeru telefonu. Ponadto, w celu korzystania z Usługa konsultacji lub Konferencji za pośrednictwem platformy ZOOM , Użytkownik powinien posiadać sprzęt i oprogramowanie, spełniające wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu – komunikator ZOOM oraz urządzenie zdolne do odbioru i przekazu dźwięku (np. mikrofon i głośnik).
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 8. Materiały, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach Usług odpłatnych, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz.1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych.
 9. Wszelkie materiały, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach Usług Odpłatnych, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów na Użytkownika, nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi nieodpłatne świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za wyjątkiem usługi Chat, która świadczona jest w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, usługi odpłatne:
  a) Usługę konsultacji psychologicznej;
  b) Konferencja.
 3. Odpłatna Usługa konsultacji zamawiana jest zgodnie z §5 Regulaminu (i w tym wypadku świadczona jest w wymiarze 60 minut) i polega na udzieleniu Użytkownikowi porady psychologicznej przez psychologa, z wykorzystaniem wybranego przez Użytkownika kanału komunikacji (tj. rozmowa wideo za pośrednictwem platformy ZOOM lub konsultacja w placówce stacjonarnej). Szczegółowy zakres odpłatnej Usługi konsultacji (wskazanie lekarza, prowadzącego konsultację, miejsce spotkania, czas, cena i wszelkie inne kwestie mające wpływ na realizację Usługi odpłatnej), każdorazowo omawiane są z Użytkownikem w trakcie rozmowy telefonicznej, podczas której Użytkownik może wyrazić chęć skorzystania z Usługi odpłatnej.
 4. Odpłatna Usługa – Konferencja zamawiana jest zgodnie z §5 Regulaminu i polega na przesłaniu do Usługodawcy formularza zgłoszeniowego na wybrane przez Użytkownika wydarzenie.
 5. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Prowadzenie Konta Użytkownika;
  c) Kwalifikacja do szkolenia;
  d) Formularz zapisu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wskazanych wyżej usług nieodpłatnych, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 7. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.
 8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
 9. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Serwisu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 10. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 11. Usługa Kwalifikacja do szkolenia polega na wysłaniu formularza zgłoszeniowego do Usługodawcy umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Usługodawca kontaktuje się z potencjalnym uczestnikiem szkolenia drogą elektroniczną lub telefonicznie, w celu ustalenia daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Po pozytywnej weryfikacji potencjalny uczestnik informowany jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną lub telefonicznie o dalszych krokach, jakie należy podjąć, w celu zapisania się na szkolenie w tym podpisanie umowy z Usługodawcą.
 12. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Kwalifikacja do szkolenia, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
 13. Usługa Formularz zapisu, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w karcie danej Usługi odpłatnej, zamówienia na tę Usługę.
 14. Rezygnacja z usługi Formularz zapisu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 15. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu.

§ 5 Zamówienia na Usługi odpłatne oraz realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 2. Użytkownik może składać zamówienia na Usługę odpłatną w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Formularza zapisu, zamieszczonego w karcie danej Usługi oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Użytkownik może składać zamówienia na Usługę odpłatną za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu, wykorzystując do tego numer telefoniczny podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
 4. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Formularza zapisu, wypełnia formularz zamieszczony w karcie danej Usługi odpłatnej i przesyła go do Usługodawcy, wybierając przycisk: „Wyślij wiadomość”. Użytkownik w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: ilość osób która miałaby uczestniczyć w ramach świadczenia Usługi – Konferencja.
 5. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: nazwę Usługi spośród Usług prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu, ilość Usług jaką chciałby zamówić oraz określa datę oraz godzinę, w jakich Usługa miałaby być świadczona.
 6. Po otrzymaniu od Użytkownika wiadomości o której mowa w §5 ust. 4 lub §5 ust. 5 , Usługodawca przesyła Użytkownikowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, informację o przedmiocie i dokładnym zakresie Usługi, terminie i sposobie świadczenia Usługi, o łącznej maksymalnej cenie brutto za wybraną Usługę, możliwych sposobach i terminie płatności za Usługę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że zawarcie przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Usługę. Wiadomość zawiera także informację, że w razie spełnienia świadczenia przez Usługodawcę w pełni, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy, o ile wyrazi zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia Usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Użytkownik jest informowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę w pełni, utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 8. Na podstawie podanych przez Usługodawcę informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną, wskazując wybraną formę płatności oraz określić, czy wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy.
 10. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 8 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa.
 11. Po zawarciu Umowy, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi będącemu Konsumentem jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres.
 12. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, podczas rozmowy telefonicznej wskazuje Usługodawcy nazwę Usługi spośród Usług prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu, ilość Usług jaką chciałby zamówić oraz określa datę oraz godzinę, w jakich Usługa miałaby być świadczona, a także wskazuje wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Usługodawcę treści proponowanej Umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikem, a Usługodawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Użytkownik jest informowany o przedmiocie i dokładnym zakresie Usługi, terminie i sposobie świadczenia Usługi, o łącznej maksymalnej cenie brutto za wybraną Usługę, sposobie (w szczególności czy będzie to Usługa świadczona za pośrednictwem platformy ZOOM czy stacjonarnie) i terminie płatności za Usługę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie będzie zobowiązany ponieść w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy.
 13. Usługodawca potwierdza Użytkownikowi treść zaproponowanej Umowy, utrwaloną – według wyboru Użytkownika – na papierze, bądź w formie wiadomości elektronicznej – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy. Wiadomość zawiera również informację, że w razie spełnienia świadczenia przez Usługodawcę w pełni, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy, o ile wyrazi zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 14. Oświadczenie Użytkownika o zawarciu Umowy, złożone przez niego po otrzymaniu od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa powyżej w , jest utrwalone na papierze lub innym Trwałym nośniku. Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy.
 15. Po zawarciu Umowy za pośrednictwem telefonu, Usługodawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Użytkownika będącego Konsumentem adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Usługi/ Usług, będących przedmiotem Umowy, cenę brutto, termin i sposób płatności za Usługę, termin i sposób wykonania Usługi oraz informację o wszelkich innych kosztach jakie Użytkownik zobowiązany jest ponieść w związku z Umową.
 16. Przesłanie przez Użytkownika formularza zamówienia, stanowi przyjęcie przez Użytkownika oferty Usługodawcy na Usługę odpłatną, będącą przedmiotem zamówienia.
 17. Po zawarciu Umowy z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Usługodawca potwierdza warunki Umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia Usługi.

§ 6 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej Usłudze odpłatnej stanowią ceny brutto.
 2. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
  b) gotówką w siedzibie Usługodawcy.
 4. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 Dni roboczych.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 4 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 6. Usługodawca, zgodnie z wolą Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 7 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy office@positum.org.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres office@positum.org.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
 3. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 10 Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Umowy ze Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.05.2021 r.

Szkolenia

Chciałbyś / Chciałabyś
nabyć nowe umiejętności?

Skorzystaj z naszej oferty szkoleń.

Szkolenia

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

napisz do nas
lub zadzwoń