Centrum Zdrowia Psychicznego w Lesznie

Dyrektor Medyczny: Ewa Dobiała,
Dyrektor Ekonomiczny: Wojciech Dobiała

Dowiedz się wiecej

Podstawowe informacje o Poradni Zdrowia Psychicznego Dorośli, Młodzież, Dzieci w Lesznie:

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lesznie jest największą placówką w mieście z historią działalności sięgającą ponad dwóch dekad. Placówka obsługuje miesięcznie ponad tysiąc pacjentów z różnych grup wiekowych, świadcząc kompleksowe usługi zdrowia psychicznego, które obejmują psychiatrię, różne modalności psychoterapii, terapię rodzinną oraz terapię środowiskową. Centrum ściśle współpracując z Leszczyńskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej było gospodarzem licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i seminariów, przyczyniając się do rozwoju wiedzy i umiejętności lokalnej, krajowej i międzynarodowej społeczności. Placówkę tworzy zespół ponad 40 oddanych psychoterapeutów, psychiatrów oraz terapeutów środowiskowych.

[EN]

Basic Information about the Mental Health Centre in Leszno:

The Mental Health Centre in Leszno is renowned for being the largest of its kind in the city, with a history extending over two decades. The center caters to over a thousand patients monthly across all age groups, providing comprehensive mental health services that encompass psychiatry, various modalities of psychotherapy, and family therapy. It has been the host for numerous national and international conferences and seminars, contributing to the knowledge and skill development of the local, national, and international community. The center prides itself on a robust team of over 40 dedicated psychotherapists and psychiatrists and features daily clinics for children and adolescents.

Katowickie Centrum Psychoterapii Pozytywnej

Dyrektor: Katarzyna Marquardt

Dowiedz się wiecej

Podstawowe informacje o Centrum Psychoterapii Pozytywnej w Lesznie i Katowicach, (https://positum.org.pl),

Centra Psychoterapii Pozytywnej w Lesznie i Katowicach funkcjonują jako akredytowane centra szkoleniowe i terapeutyczne pod patronatem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (WAPP). Są one poświęcone oferowaniu podyplomowych szkoleń z zakresu Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej, usług terapeutycznych oraz konsultacji zawodowych dla terapeutów i pacjentów. Centra te są również aktywne w organizowaniu wydarzeń edukacyjnych i współpracy z innymi Centrami Psychoterapii Pozytywnej na całym świecie w celu poprawy dobrostanu psychicznego osób w każdym wieku. Ich partnerstwa rozciągają się na Ukrainę, Rosję, Białoruś, Gruzję, Bułgarię, Kosowo, Etiopię, Chiny, Indie, Mongolię, Turcję, Albanię, Kanadę, USA, Francję, Danię, Portugalię i Niemcy, tworząc sieć wspólnego wsparcia i ekspertyzy.

[EN]

Basic Information about the Positive Psychotherapy Center in Leszno and Katowice, https://positum.org.pl,

The Leszno and Katowice Centers for Positive Psychotherapy function as accredited training and therapeutic institutions endorsed by the World Association of Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP). They are devoted to offering postgraduate training in Positive and Transcultural Psychotherapy, therapeutic services, and professional consultations for therapists and patients. These centers are also proactive in organizing educational events and fostering collaborations with other Positive Psychotherapy Centers globally to enhance the mental wellbeing of individuals at all stages of life. Their partnerships extend across Ukraine, Russia, Belarus, Georgia, Bulgaria, Kosovo, Ethiopia, Mongolia, China, India, Turkey, Albania, USA, Canada, France, Denmark, Portugal and Germany, underpinning a network of shared expertise and support.

Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej

Prezydent: Hamid Peseschkian

Dowiedz się wiecej

Podstawowe informacje o Światowym Stowarzyszeniu Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (WAPP), (https://www.positum.org),

Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (WAPP) e.V. jest wiodącą globalną organizacją psychoterapii pozytywnej, działającą od 1996 roku zgodnie z niemieckim prawem o organizacjach non-profit i będącą w związku z Europejskim Stowarzyszeniem Psychoterapii (EAP). Uznawana za znak towarowy w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, psychoterapia pozytywna zyskała znaczne uznanie, mając ponad 2100 profesjonalistów z 52 krajów w swojej bazie członkowskiej WAPP. Ta zróżnicowana reprezentacja obejmuje znaczące grupy z Ukrainy, Rosji, Niemiec, Turcji, Chin, Białorusi, Polski i innych krajów, odzwierciedlając szeroki zasięg i wpływ WAPP w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Jako międzynarodowa, demokratyczna, pozarządowa i non-profit organizacja zawodowa w obszarze zdrowia psychicznego, kieruje się misją poświęconą promowaniu i wzmocnieniu globalnego zdrowia psychicznego poprzez światowe działania na rzecz psychoterapii.

Zaangażowanie WAPP wykracza poza psychoterapię pozytywną, aktywnie promując transkulturowe podejścia w psychoterapii, uznając istotną rolę kontekstów kulturowych w leczeniu zdrowia psychicznego. Poprzez promowanie międzynarodowej współpracy, organizowanie konferencji i publikowanie materiałów związanych z tematem, WAPP tworzy platformę dla dialogu na temat związku czynników kulturowych z praktykami psychoterapeutycznymi. Organizacja aktywnie wspiera inicjatywy transkulturowe mające na celu przezwyciężanie barier kulturowych, zwiększanie kompetencji międzykulturowych wśród terapeutów i przyczynianie się do rozwoju terapii wrażliwych na kulturę. Ten podwójny nacisk na psychoterapię pozytywną i rozumienie transkulturowe umieszcza WAPP na czele globalnych starań o rozwój opartych na dowodach i kulturowo zorientowanych praktyk zdrowia psychicznego.

[EN]

Basic Information about The World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP), https://www.positum.org,

The World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) e.V. holds a prominent position as the leading global organization for Positive Psychotherapy, operating since 1996 in accordance with German non-profit law and affiliated with the European Association for Psychotherapy (EAP). Recognized as a trademark in the EU, and the USA, Positive Psychotherapy has gained substantial traction with over 2,100 professionals from 52 countries forming the membership base of WAPP. This diverse representation includes significant contingents from Ukraine, Russia, Germany, Turkey, China, Belarus, Poland, and other nations, reflecting the extensive reach and impact of WAPP in the field of mental health.

As an international, democratic, non-governmental, and non-profit professional organization in the global mental health domain, the Association’s mission is dedicated to the promotion and enhancement of global mental health through the worldwide advocacy and application of psychotherapy.

WAPP’s commitment extends beyond Positive Psychotherapy to actively champion transcultural approaches in psychotherapy, recognizing the vital role of cultural contexts in mental health treatment. By fostering international collaborations, hosting conferences, and publishing relevant material, WAPP creates a platform for dialogue on the intersection of cultural factors and psychotherapeutic practices. The organization actively supports transcultural initiatives aimed at bridging cultural gaps, enhancing cross-cultural competence among therapists, and contributing to the development of culturally sensitive therapeutic interventions. This dual emphasis on Positive Psychotherapy and transcultural understanding positions WAPP at the forefront of global endeavors to advance evidence-based and culturally informed mental health practices.

Ukraińskie Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej

Prezydent: Liudmila Moskalenko

Dowiedz się wiecej

Ukraińskie Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (UAPP); www.positum.com.ua

Ukraińskie Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej jest zbiorowym członkiem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej i od ponad 10 lat zrzesza psychoterapeutów, konsultantów i trenerów w dziedzinie Psychoterapii Pozytywnej.

Celem UAPP jest: osobisty, społeczny, duchowy, intelektualny i fizyczny rozwój oraz samorealizacja obywateli, a także tworzenie, zatwierdzanie, rozpowszechnianie i wspieranie zdrowego stylu życia i dobrobytu obywateli, rodzin, wspólnot, kolektywów, organizacji i społeczeństwa jako całości.

Zakres działalności Organizacji obejmuje:

• zrzeszanie specjalistów – konsultantów, trenerów, psychoterapeutów, psychologów, nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, menedżerów itp. – którzy stosują w swojej praktyce metodę Psychoterapii Pozytywnej według N. Peseschkiana, a także inne nowoczesne, naukowo uznane i zatwierdzone przez EAP metody psychoterapii;

• promowanie i rozpowszechnianie idei zdrowego stylu życia i dobrobytu dla poszczególnych obywateli i społeczeństwa jako całości;

• ochrona i poprawa życia ludzi i środowiska;

• zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym, w tym narkomanii, zachowaniom samobójczym, przemocy, agresji społecznej, konfliktom społecznym;

• promowanie społecznej formacji, samookreślenia, samorealizacji i rozwoju młodzieży;

• tworzenie warunków dla rozwoju i samorealizacji osoby w ciągu życia;

• kształtowanie aktywnej postawy życiowej obywateli; promowanie aktywizacji wspólnot, w tym w zakresie samowystarczalności zdrowotnej, społecznej, edukacyjnej i innych podobnych usług;

• edukacja ludności w zakresie praw człowieka;

• promowanie świadomego rodzicielstwa i edukacji psychologicznej osoby;

• podnoszenie poziomu edukacji i samokształcenia populacji; rozwój nowoczesnej nauki, przede wszystkim jej gałęzi humanistycznych i społecznych;

• promowanie ustanawiania interdyscyplinarnych i transkulturowych paradygmatów naukowych;

• rozwój innowacyjnej kultury społeczeństwa; zwiększanie potencjału innowacyjnego narodu;

• promowanie rozwoju transkulturowej wizji świata obywateli, w tym specjalistów i naukowców;

• rozwój nowoczesnej psychoterapii jako nauki, zawodu i sfery działalności praktycznej;

• rozwój metody Psychoterapii Pozytywnej i innych naukowo humanistycznie zorientowanych metod nowoczesnej psychoterapii, psychokorekcji, psychodiagnostyki i psychoprofilaktyki;

• itp.

 

[EN]

Ukrainian Association of Positive Psychotherapy (UAPP); www.positum.com.ua

The Ukrainian Association of Positive Psychotherapy is a collective member of the World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy and for more than 10 years it unites psychotherapists, consultants and coaches in Positive Psychotherapy.

The purpose of the UAPP is: personal, social, spiritual, intellectual and physical development and self-realization of citizens, as well as formation, approval, dissemination and support of a healthy lifestyle and well-being of citizens, families, communities, collectives, organizations and society as a whole.

The areas of activity of the Organization are:

 • association of specialists – consultants, coaches, psychotherapists, psychologists, trainers, teachers, pedagogues, social workers, managers, etc. – who apply in their practice the method of Positive Psychotherapy by N. Peseschkian, as well as other modern, scientifically recognized and approved EAP methods of psychotherapy;
 • advocacy, dissemination of ideas and approval of a healthy lifestyle and well-being for individual citizens and society as a whole;
 • protection and improvement of people and the environment;
 • prevention of negative social phenomena, including drug addiction, suicidal behavior, violence, social aggression, social conflicts;
 • promotion of social formation, self-determination, self-realization and development of youth;
 • promoting the creation of conditions for the development and self-realization of the individual during life;
 • formation of an active life position of citizens; promoting the activation of communities, including regarding self-sufficiency with health, social, educational and other similar services;
 • education of the population in the field of human rights;
 • promotion of conscious parenthood and psychological education of the individual;
 • promotion of raising the educational and self-educational level of the population;he development of modern science, primarily its humanitarian and social branches;
 • promoting the establishment of interdisciplinary and cross-cultural scientific paradigms;
 • development of the innovative culture of society; increasing the innovation potential of the nation;
 • promoting the development of a cross-cultural worldview of citizens, including specialists and scientists;
 • development of modern psychotherapy as a science, profession and sphere of practical activity;
 • development of the method of Positive Psychotherapy and other scientific humanistically oriented methods of modern psychotherapy, psychocorrection, psychodiagnosis and psychoprophylaxis;