Nazwa kursu: Positive Consultant in Autistic Spectrum edycja V

Curriculum: 400h

Opis kursu:

Kurs przeznaczony jest dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i lekarzy, którzy chcą poznać specyfikę pracy terapeutycznej z osobami w spektrum autyzmu. Całość szkolenia prowadzona będzie w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Szkolenie zakończone będzie egzaminem certyfikacyjnym. Absolwenci uzyskają tytuł Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej nadany przez World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP).

Po ukończeniu kursu i spełnieniu obowiązujących kryteriów, absolwenci będą mieli prawo kontynuować szkolenie na poziomie Mistrzowskim celem uzyskania tytułu Certyfikowanego Psychoterapeuty Psychoterapii Pozytywnej.

Istnieje możliwość uczestnictwa w całości szkolenia na poziomie konsultanta przez osoby, nie mające
wykształcenia medycznego, pedagogicznego czy psychologicznego. Osoby te, po zakończeniu kursu, uzyskają certyfikat uczestnictwa wydany przez WAPP.

Zgłoszenia: NABÓR OTWARTY

Koszt udziału:

Całkowity koszt szkolenia: 8000 PLN.

Moduł I – 4-dniowy 1100 PLN.
Moduł II – 4-dniowy 1100 PLN.
Moduł III – 4-dniowy 1100 PLN.
Moduł IV – 4-dniowy 1100 PLN.
Moduł V – 4-dniowy 1100 PLN.
Moduł VI – 4-dniowy 1100 PLN.
Moduł Self-experience – 3-dniowy 1400 PLN.

Koszt certyfikatu zgodny z cennikiem WAPP.

Koszt rocznego członkostwa w World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy wynosi 25 Euro (płatne na ostatnim zjeździe).

Struktura kursu:

Seminaria (teoria, praktyka, superwizja) – 240h
Self-experience – 30h
Studiowanie literatury, prace domowe – 100h
Przygotowanie do egzaminu – 30h

Miejsce kursu:

Kurs odbędzie się w zamiejscowej filii Leszczyńskiego Instytutu Psychoterapii Pozytywnej w Zaborowicach 12 (LCPP).

Uwaga:

Ze względu na uwarunkowania pandemiczne, pojedyncze szkolenia w miesiącach o większym ryzyku zachorowalności będą przeprowadzone on-line (na platformie zoom). Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejnych zajęć na formę on-line w sytuacjach uzasadnionych epidemiologicznie. O takiej zmianie, uczestnicy będą poinformowani najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym modułem.

Prowadzący:

Ewa Dobiała

lek. Ewa Dobiała – specjalista psychiatrii, terapii środowiskowej, psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, międzynarodowy trener Psychoterapii Pozytywnej, WAPP

Moduł self-experience będzie prowadzony przez drugiego Basic/Master Trenera Psychoterapii Pozytywnej

PROGRAM KURSU

Moduł I:

1. Wprowadzenie do Psychoterapii Pozytywnej (PPT)
2. Wymiar humanistyczny i transkulturowy PPT
3. Neuroróżnorodność
4. Posituum w PPT
5. Neurorozwojowa koncepcja autyzmu
6. Autyzm- fakty i mity
7. Specyfika rozwoju sensorycznego u osób w spektrum autyzmu
8. Specyfika rozwoju motorycznego u osób w spektrum autyzmu
9. Specyfika rozwoju emocjonalnego u osób w spektrum autyzmu
10. Specyfika rozwoju komunikacyjnego u osób w spektrum autyzmu
11. Specyfika rozwoju poznawczego u osób w spektrum autyzmu
12. Specyfika rozwoju społecznego u osób w spektrum autyzmu
13. Teoria umysłu u osób w spektrum autyzmu : rozwój i implikacje
14. Rozwój potencjalności podstawowych i wtórnych
15. Empatia w spektrum autyzmu: rozwój i implikacje
16. Problem „podwójnej empatii”
17. Strategie radzenia sobie ze stresem u osób w spektrum autyzmu
18. Model równowagii
19. Pięć etapów Psychoterapii Pozytywnej
20. Od niepokoju do meltdownu – neurofizjologia
21. Gdzie kończy się autyzm i zaczyna człowiek…
22. O jakości i etyce terapii oraz badań w obszarze spektrum autyzmu

Moduł II:

1. Screening I diagnoza ASD
2. Wyzwania diagnostyczne ASD w odniesieniu do: wieku, płci, możliwości intelektualnych, chorób genetycznych itd.
3. Rola zezpołu interdyscyplinarnego w diagnostyce ASD (pedagodzy, psycholodzy, lekarze, rehabilitanci, genetycy its)
4. Ujawnienie diagnozy: wsparcie czy stygmatyzacja
5. Kliniczne i społeczne implikacje ASD
6. Zaburzenia i choroby psychiczne u osób w spektrum autyzmu
7. Psychodynamiczny wymiar PPT
8. Obszary reakcji na konflikt
9. DAI
10. Piramida potrzeb (wg Maslowa) u osób w spektrum autyzmu|
11. Teoria mikrotraumy
12. Wprowadzenie do psychotraumatologii
13. Trauma i trauma więzi u osób w spektrum autyzmu
14. Pięć etapów rozwiązania konfliktu w PPT

Moduł III:

1. Interpesonalny i systemowy wymiar PPT
2. Rodzina w spektrum autyzmu
3. Terapia i wsparcie w spektrum autyzmu|
4. Rola wczesnego wspomagania rozwoju autystycznego dziecka
5. Komunikacja alternatywna
6. Trening umiejętności społecznych w ujęciu humanistycznym
7. Rola pasji w życiu osoby autystycznej
8. Budowanie samoświadomości osoby autystycznej
9. Stimming: jako narzędzie samoregulacji
10. Wymiar modelowania, relacji o odpowiedzialności w PPT
11. Konflikty intrapsychiczne i interpersonalne
12. Relacja klient-konsultant

Moduł IV:

1. Wielowymiarowe rozumienie klienta
2. Terapia bez przemocy- przegląd dostępnych form terapeutycznych i pseudoterapeutycznych
3. Leczenie czy akceptacja?
4. Samokontrola I „trudne zachowania”
5. Obszary odpowiedzialności terapeuty
6. O wypaleniu rodziców dzieci w spektrum autyzmu
7. Relacja opiekun- autystyczne dziecko: od konfliktu wewnętrznego do konfliktu interpersonalnego
8. Psychoterapia jako forma wsparcia rodziców dzieci w spektrum autyzmu
9. Psychoterapia Pozytywna w pracy z osobą w spektrum autyzmu
10. Analiza przypadku
11. Superwizja

Moduł V:

1. Blaski i cienie życia w spektrum autyzmu
2. Rozwój zawodowy osób w spektrum autyzmu
3. Małżeństwo osób w spektrum autyzmu
4. Seksualność osób w spektrum autyzmu
5. Rodzicielstwo w spektrum autyzmu
6. Starzenie się w spektrum autyzmu
7. Kultura autystyczna: ASD czy ASC
8. Maski u osób autystycznych: sztuka kamuflażu i auto prezencji.
9. Zjawisko dyskryminacji i przemocy wobec osób w spektrum autyzmu
10. Psychoterapia dorosłych osób w spektrum autyzmu
11. Każdy inny-wszyscy tacy sami: szacunek, odpowiedzialność i poszanowanie w pracy z drugim człowiekiem
12. Analiza przypadku
13. Superwizja

Moduł VI:

1. Metafory i humor w PPT
2. Metafory i humor w ASD
3. Analiza przypadku
4. Superwizja
5. Egzamin

Formularz zgłoszeniowy na kurs
Positive Consultant in Autistic Spectrum edycja IV

Skontaktuj się z nami w sprawie kursu.

Zgoda *

Szkolenia

Chciałbyś / Chciałabyś
nabyć nowe umiejętności?

Skorzystaj z naszej oferty szkoleń.

Szkolenia